Základná škola Sečovská Polianka s elokovanou triedou v Cabove

Home
Učitelia
Plánované aktivity
Projekty
Foto album
Školský poriadok
EKO hliadka

Vitajte na stránke Základnej školy Sečovská Polianka s elokovanou triedou v Cabove. História školy sa nachádza práve tu stačí kliknúť.

Základná škola Sečovská Polianka s elokovanou triedou v Cabove

Sečovská Polianka 558, tel : 057 44 97 167, fax : 057 4497 167

Školu netvoria len učitelia, ale predovšetkým deti, ktore ju navštevujú.

História školy

Školstvo a škola ako inštitúcia vzdelávania a výchovy mladej generácie je neoddeliteľnou  a veľmi významnou súčasťou života spoločnosti. Z historických skúseností vieme, že systém a úroveň vzdelávania a výchovy bol a je verným odrazom celkového spoločenského vývoja, jeho kvalita a úroveň bola poznamenaná historickým vývojom ľudstva.

Naším cieľom však nie je hodnotiľ dejiny, vývoj a úroveň školstva všeobecne. Čitateľa chceme oboznámiť a jeho pozornosť upriamiť na školstvo v Sečovskej Polianke. Z materiálov, ktoré sa nám z tejto oblasti zachovali, chceme poskytnúť čitateľovi obraz o jeho chronologickom vývoji, o štruktúre škôl, ale tiež i o učiteľoch, pedagógoch a vychovávateľoch, ktorí v obci pôsobili a svojou prácou zasievali a zasievajú zrnká múdrosti poliančanským deťom.

Najstrašie poznatky o školstve v obci sa nám podarilo získať z konca 19. storočia, keď v obci existovala iba jedna škola v priestoroch bývalej pošty. Možno už iba tí najstarší si spomenú na učiteľa v tejto škole ČOLÁKA. V roku 1900 sa na mieste starej školy vybudovala nová budova grécko-katolíckej školy a prvým učiteľom v nej bol učiteľ Ferenčík, po ňom Lahcvač, Rodák. O ďalších ešte bude reč ďalej. Hneď na začiatok treba pripomenúť, že spolu s gréckokatolíckymi deťmi sa tu učili i židovské deti.

V tom istom období si na darovanom pozemku od Jozefa Slezáka (majiteľa časti poliančanských pozemkov) si vybudovali rímsko-katolíci vlastnú školu, ktorú spolu s ich deťmi navštevovali i cigánske deti. Prvou učiteľkou bola ILONA KRENKO.

V oboch školách sa vyučovalo v maďarskom jazyku, nakoľko škly boli nástrojom maďarizácie vo vtedajšom Uhorsku.

Najstraším dokumentom, ktorý sa zachoval priamo v archíve Základnej školy je školský výkaz z roku 1910/11 z gréckokatolíckej školy. Podstatná časť školskej dokumentácie v dôsledku požiaru zhorela počas druhej svetovej vojny.

Po vzniku prvej ČSR sa začalo školstvo postupne budovať na nových základoch. Na väčšine územia Slovenska sa začalo vyučovať v slovenskom jazyku. Rýchlejšiemu rozvoju školstva takmer všade na dedinách bránil nedostatok priestorov. ečovská polianka nebola výnimkou. A tak sa vyučovalo po domoch (u Čoláka, u Nemčíka-Meru, u Hlatkých, u Kuriška ap.)

takáto štruktúra škôl bola v podstate zachovaná až do roku 1944. V decembri 1944 boli zo Sečovskej Polianky premiestnenýí obaja riaditelia škôl Lachvač (gréckokatolíckej) a Groch(rímskokatolíckej) na iné pôsobiská.

Od . februára 1645 sa stal riaditeľom novovzniknutej Štátnej ľudovej školy J. Balog.

Školský rok 1945/46 sa začal až 28. januára 1946 a riaditeľom ŠĽŠ sa stal F. Groch, ktorý sa po krátkom čase vrátil.

Zo zápisnice , napísanej na riadnej učiteľskej porade dňa 9. februára 1946 sa z úvodnj reči riaditeľa F. Grocha dozvedáme:

"Je veľmi potrebná dobrá školská výchova žiactva, ktoré následkom vojnových pomerov veľmi spustlo. Nuž veru, nie div! Veď už skoro poldruha roka nechodili deti do školy. Nestalo sa to našou vinou. Riaditeľstvo školy urobilo všetko, čo len mohlo, aby sa čím skôr opravili vojnou spustošené budovy, lenže stavali sa mu do cesty rozličné prekážky, pre ktoré ich oprava tak pomaly napredovala. No ako ťažko, ale predsa doteraz bola opravená jedna budova (bývalá Rím.-kat. škola) a s ňou súvisiaci riaditeľský učiteľský byt. Oprava druhej školskej budovy (bývalej Grécko-kat. školy) je v plnom prúde. Za doterajšie najnutnejšie opravy sa vydalo Kčs 35.117,30 v hotovosti.

Školský rok sa začal 28. februára 1646. Vyučuje sa len v jednej miestnosti a to tak, že každá trieda má každý druhý deň 2 hodiny vyučovania."

 

Zo zápisnice z 20. marca 1946 sa tiež dozvedáme:

"Zdravotný stav žiactva je slabý, nakoľko mnohé deti trpia rozličnýmihrdelnými chorobami. Pilnosť žiactva nie je práve najlepšia. Príčinu načim hľadať v tom, že deti dlhým nechodením do školy odvikli od učenia , nemajú dostatok učebníc, nemajú poriadne kde sedieť, lebo v triede niet ani jednej školskej lavice."

 

V tomto školskom roku pôsobili na tejto škole okrem učiteľov A. Gróckovej, O. Pulkmanovej, A. Sabolčáka, M. Vasilišina, E. Rušinskej a T. Švečovej aj vdp. farári V. Kačmár a A. Leukanič, ako vyučujúci náboženstva. Školu v ôsmich triedach navštevovalo 351 žiakov.

1. septembra 1946 sa riaditeľom ŠĽŠ stal V. Turčan. Vyučovalo sa stále iba v jednej miestnosti a to tak, že 1. ročník navštevoval školu každý druhý deň po 3 hodiny. Od februára 1947 sa už vyučovalo v 2. miestnostiach bývalej Rímsko-katolíckej školy a v 4 učebniach novovystavených drevených pavilónov.

Na ŠĽŠ v Sečovskej Polianke od roku 1945 pôsobili okrem skôr spomínaných aj títo učitelia: A. Gregová, M. Pavlinská, M. Turčanová, M. Vasilišin, A. Rodá, Kopčárová, J. Belas, F. Boháč.

V septembri 1947 bola v Sečovskej Polianke zriadená štátna meštianska škola, ktorej riaditeľom sa stal J. Hájek. 5. apríla 1949náhle zomrel a riaditeľom sa stal L. Pelcer.

1. 4. 1950 sa riaditeľom na tejto škole stal M. Vasilišin. Zriadením ŠĽŠ sa zmenila aj štruktúra vyučovania na ŠĽŠ, ktorú žiaci navštevovali od 1. po 5. ročník a ŠMŠ mala vyššie 4. ročníky. Na ŠMŠ pôsobili od jej vzniku až do septembra 1953 okrem iných aj títo učitelia: L. Prokop, A. Takáčová, L. Suchoža, J. Bugoš, J. Slíž, Z. Tuleková, M. Komanická a A. Berecinová.

V septembri 1948/49 sa mení ŠĽŠ na Národnú školu s ročníkmi 1.-5. Na tejto škole až do 1.septebra 1953 pôsobili okrem riaditeľa V. Turčana aj M. Pavlinská, J. Belas, M. turčanová, Z. Klema J. Tkáč, F. Boháč, V. Neubauerová, J. Breza, A. Topoľovská, A. Orenčáková, A. Scholtzová, R. Suchožová, F. Horný , A. Tomko.

September 1953 priniesol so sebou opäť novú štruktúru škôl. Národná škola a Štátna meštianska škola (vtedy už stredná škola) v Sečovskej Polianke sa zlúčili do jednej - Osemročnej strednej školy. Tu sa stal riaditeľom školy V. Turčan a jeho zástupcom M. Vasilišim. Veľké ťažkosti sú opäť v umiestnení tried, pretože sa učí na 3 miestach. V dvoch budovách bývalej Národnej školy a v drevených pavilónoch bývalej Strednej školy. Od r. 1953 až do r. 1958 pôsobili v Sečovskej Polianke ako učitelia už okrem spomínaných aj J. Spišiak, H. Trojanovičová, H. Kaprálová, A. tuleková, A. Angušová, M. Nemčíková, J. Popaďák, J. Iľko, M. dovaľ, J. Štec, O. Kostiňáková, N. Matiová, M. Balážová, Ivanko, Luxič.

1. septembra 1958 sa riaditeľom školy stal J. Pratko, pričom bývalý riaditeľ V. Turčan sa stal jeho zástupcom. V tomto období prichádzajú do Sečovskej Polianky učiť aj učitelia, ktorí tu pôsobia dosiaľ, alebo odtiaľ odišli do zaslúženého odpočinku. Medzi inými to boli N. Krausová, A. Valenčík, B. Šuca, ktorý sa 1.augusta 1961 stáva na dlhé obdobie riaditeľom školy. Ďalej sú to M. Čeremšáková, J. Hatala, P. Kohút, (Boli medzi prvými, čo ako Poliančania vychovávali deti v škole.)

Dátum 19. apríl 1962 znamenal pre obec veľmi veľa - v tento deň bola slávnostne odovzdaná do prevádzky na toto obdobie moderná budova školy, ktorá vyriešila problémy vlečúce sa v podstate od existenice školstva v obci.

Od mástupu B. Šucu do funkcie riaditeľa školy sa už veľa zmien v riadiacich orgánoch školy neuskutočnilo. Jeho zástupcom od r. 1967 až do r. 1974 bol J. Hatalam, po ktorom bol do tejto funkcie menovaný M. Orendáš. Počas tohto obdobia pôsobilo na tunajšej škole veľa učiteľov. Vymenujem ich takmer všetkých, aby ich mená pripomenuli  ich bývalým žiakom roky prežité v školských laviciach.

M. Olejárová, M. Nemčíková, I. Bartková, M. Pavlinská, I. Pčolinská, E. Brozmanová, M. Osif, A. Bileková, M. Krivá, M. Krausová, M. Čeremšáková, L. Dupaľ, J. Vavrek, M. Vasilišim, A. Tuleková, J. Hatala, V. Turčan, M. Turčanová, M. Dupaľová, M. Lidáková, J. Šaffová, M. Kocáková, M. Voľanská, P. Kohút. , M. Popaďáková, J. Vaľovský, M. Kukurová, T. Gallyová, A. Valenčík, A. Halásová, M. Ištóková, Š. Šimonová, M. Slobodová, B. Polaščáková, M. Šmídová, H. Zelínková, J. Hrunčák, L. Petrášová, H. Serafínová, J. Kačúr, J. Urban, m. Urbanová, K. Gromová, J. Hadžala, A. Kušnírová st., H. Ivaničová, M. Tomko, D. Kozáková, Molitorisová, M. Lozanová, J. Jankajová, M. Orendáš, A. Zebegneyová, M. Orendášová, V. Pistráková, J. Kmeťová, H. Vatahová, Š. Kajla, G. Jackaničová, B. Dudášová, A. Dobranská, K. Ivanová, H. Ďurková, A. Korpová, E. Vojtková, L. Kohútová, O. Milčíková, E. Žihovská, M. Kalousková, E. Ševčíková, J. Tóth, A. Nováková, O. Mihalčinová, O. kordiaková, j. Kocanová, A. Romanová, O. Švedová, I. Holicová, J. Karol, J. Marková, A. Kušnírová ml., V. Šuličová, M. Urbanová, K. Závadská, A. Bednárová, I. Žilková.

1. februára 1990 sa funkcie riaditeľa školy v Sečovskej Plianke ujal A. Valenčík a zástupcom  riaditeľa sa stal J. Karol. Od r. 1990 až po súčastnosť pôsobili, alebo pôsobia ako učitelia na škole okrem skôr manovaných aj A. Fecková, Ľ. Havranová, M. Tokárová, l. Zebegney, V. Bačová, M. Sabolčáková, D. Víťazková, D. Baníková, B. Sidorová, Ľ. Lukáč, A. Meňkyová, A. Zubková, R. Ceľuch, D. Fedorová, B. Pariľáková, A. Mlejová.

Neuveriteľné množstvo dátumov a ešte väčšie množstvo mien. Takmer jedno celé storočie , storočie obrovských spoločenských zmien, ktoré sprevádzali a ktoré svoim spôsobom ovplyvňovali život v našej obci a školy v nej.

A za každým menom sa skrýva jeden ľudský osud. Životná cesta učiteľa - človeka, ktorý svoje sily a schopnosti venoval deťom. Za väčšinu z tých, ktorých sme spomenuli, stojí obrovský kus poctivej práce, ktorou sa snažili zanechať v mysliach i srdciach detí korene poznania, pravdy a hlbokého ľudského citu. Všetci v spoločnom diele vychovávali a vychovávajú, pripravujú na život.

Ale predsa, spomeňme ešte raz tých, ktorí deťom v Sečovskej Polianke obetovali takmer celý svoj plodný život, tých, ktorí rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovali aj kultúrne a vôbec spoločenské dianie v škole i obci.

Dlhoroční riaditelia - F. Groch, j. Lachvač, V. Turčan, M. Vasilišin, B. Šuca, A. Valenčík, učitelia M. Turčanová, N. Krausová, M. Čeremšáková, J. Hatala, P. Kohút, M. Popaďáková, M. Slobodová, J. Hrunčák, J. Urban, A. Kušnírová st., M. Orendáš, A. Zebegneyová, M. Orendášová, A. Dobranská, L. Kohútová, A. Nováková...

Títo a nielen oni pracovali a pracujú vo funkciách v spoločenských organizáciách, nacvičovali divadelné predstavenia, viedli a vedú spevácke zbory a folklórne skupiny, boli a sú trénermi hokejistov a futbalistov...

V súčastnosti dochádza v školstve opäť k štrukturálnym zmenám, čo sa týka samozrejme aj školy v našej obci. postupne sa povinná osemročná školská dochádzka mení na deväťročnú, čo prinesie so sebou určité organizačno-materiálne problémy. So zavedením 9. ročníka a zvýšením počtu tried o dve, budeme musieť vyriešiť počet nedostatku miestností pre triedy. V areáli školy je stavba novej budovy, ktorá by po prípadnom ukončení vyriešila okrem problému spomenutého aj nedostatok kabinetov, špeciálnych učební...

 

 

Späť na začiatok

Pri prípadných chybách, či nesprávnom pracovaní stránky, prosím ohlaste chybu 
Naposledy aktualizovaná: máj 24, 2004.